?

Onfris IIIa

Verderop de ingezonden brief van dhr. Ajouaou die gepubliceerd werd in Trouw, woensdag 19 juli 2017, op de opiniepagina. Hij geeft daarin zijn mening over de schoolfotorel; hij maakt zijn mening publiek. Mijn publiekgemaakte mening, eerder vragen en verbazing hierover: zie het blogje Onfris III. ‘Onfris’ slaat eerder op de manier waarop er op de rel gereageerd werd in de media, dan op de rel zelf. Maar mal was die rel wel.
Dat ik weer vragen heb, het niet met Ajouaou eens ben, moge blijken uit mijn opmer­kingen in zijn brief. Verder vind ik het opmerkelijk dat hij zijn docentschap bij de VU in de strijd werpt. Hij suggereert hiermee deze klus op een wetenschap­pelijke, objectieve manier te klaren. Ik denk echter dat mijnheer Ajouaou toch ook subjectief partij kiest en volgens mij is die combi niet correct.
Hoor en wederhoor: ik stuurde hem mijn stukje en vroeg om commentaar. Tot op heden, 20 augustus 2017, kwam er geen reactie. Op vakantie?
Eerst de tekst van mijn epost aan dhr. Ajouaou.


Geachte heer Ajouaou,

De aanleiding om u dit berichtje te sturen is uw bijdrage aan de opi­niepagina van Trouw d.d. 19 juli.
De reden om door te zetten – met deze mail (bijna tegen beter weten in) – is dat ik veel vragen heb bij uw brief. Daartoe heb ik hem in het bijgevoegde Worddocument voorzien van ‘commentaren’. Het zijn er 28; misschien dus veel. En het is zeker veel gevraagd: ik ben benieuwd naar uw reactie op mijn genummerde gespins.
In het verleden heb ik gemerkt dat het meestal niet lukt om in een re­delijk gesprek te raken over dit soort kwesties. Meestal ontaardde de poging tot uitwisseling van gedachten in ge­schreeuw en gescheld, zowel uit de hoek van – zeg maar – de PVV als van salafisten.

Hierbij mijnerzijds even open kaart: al lang probeer ik te begrijpen wat de voor- en nadelen zijn van een religieuze kijk op het leven en de mens. Van die zoektocht werd ik, als soort-van humanist niet echt opge­wekt.
Op mijn website heb ik stukjes geplaatst over deze narigheid. Over religie, politiek, onderwijs en literatuur. Alle commentaar hierop is natuurlijk welkom. Ik snak ernaar. Bijvoor­beeld:

Wat men ervan vindt, hoe je er ook over denkt, over deze kwestie …
Volgens mij toont het fotogedoe aan dat alles waar ‘islam’ bij komt kijken in Nederland makkelijk opwinding veroorzaakt. En omgekeerd: dat Moslims maar moeilijk kunnen omgaan met Hollandse nonchalance.
Zelf erger ik me ook groen en geel aan de mijns inziens malle ge­dach­ten van katholieken, CU- en SGP-denkers over abortus, euthanasie, con­dooms en glutenvrije hosti’s. Privé-voorbeeldje: mijn vader knipte op sabbat het licht aan omdat … de heer des joodse huizes geen gebruik mocht maken van arbeid van anderen. Maar licht moest er zijn.
Van ‘gezellig en probleemloos samenleven’ komt het vooralsnog nog niet, ben ik bang.

Om nog even terug te komen op die foto’s. Zou de rel te reduceren zijn tot:

  • de school bestelde bij aanvang van het schooljaar op enige datum de fotograaf.
  • en publiceerde die datum.
  • en niemand, ook de vele islamitische ouders ter school niet, had­den in de gaten dat …
  • en er was al vaker ‘stront aan de knikker’ geweest tussen de school en deze islamitische ouders (welleku???).
  • en misschien ziet een asociale hitser (die merkwaardige Arnoud van Doorn misschien) hier zijn finest hour: ‘Dit hoeven jullie niet te pikken! Jullie hebben democratische rechten! Hier is sprake van dis­criminatie.’ Ik raad maar wat.
  • en dan gaat het los, over de kant, met een waaier, op het buiten­blad om in wielertermen te spreken.
  • en iedereen zit met de gebakken peentjes te zweten.

 
Met vriendelijke groet, Frans van Zelm


En dan nu te tekst van de ingezonden brief van dhr. Ajouaou, ingesprongen voor­zien van mijn vragen en opmerkingen. Ik bied bij voorbaat mijn excuus voor de rommelige op­maak.


School kan blunder ook nederig toegeven

Trouw, woensdag 19 juli 2017, Opinie
Mohamed Ajouaou (m2.ajouaou@vu.nl)
docent islamstudies VU

Volgens docent Pieter Keesen heeft de kantonrechter in de uitspraak over de beruchte

1) Berucht = zeer bekend door ongunstige eigenschappen.

schoolfoto een onwenselijk precedent geschapen (Opinie, 13 juli). Het zou op deze manier voor de school onveilig zijn om eigen handelen te evalueren en daar­van te leren. Dat is een kromme redenering.

2) Ik heb de bijdrage van dhr. Keesen niet gelezen. Ik weet dus niet of hij ver­wijst naar de luchtvaartbranche en de medische wereld. Ik meen dat daar wel wordt beweerd dat rechtszaken bij onopzettelijke ongelukken een leereffect in de weg kunnen staan.

Want de rechter heeft slechts een kleine

3) Wat is groot en wat is klein? Ik persoonlijk zou niet blij zijn met een ver­oordeling. Bedoelt u misschien dat de Stichting niet al te zwaar moet tillen aan de uitspraak? Ik denk eigenlijk van niet.

juridische vertaling gegeven van de consequenties van een morele

4) Moreel = hoe het hoort, ethisch. Ethisch = het gebied van de praktische filosofie dat handelt over wat goed en kwaad is.

blunder

5) Blunder = een erg grote fout.

(door gemakzucht

6) In het – niet geaccepteerde – verweer van de school komen de nodige her­stelinspanningen voorbij. Zou dat allemaal klinkklaar gelogen zijn?

miskennen

7) In het verslag van de rechtbank staan woorden als ‘erkennen’ en ‘excu­ses’.

en uitsluiten

8) Weer het verslag: ‘rekening houden met’.

van scholieren).

27) … scholieren …? Meervoud? Slechts één ouderpaar spande deze rechts­zaak aan. En niet de scholier (een kleuter) maar de ouders voelden zich miskend.

Dit moreel niet-correct handelen wordt niet alleen gevoeld door de twee leer­lin­gen en hun moeder, maar ook ver daarbuiten.

9) Dit is een persoonlijke aanname die misschien waar is. Het omgekeerde (‘Dit’ is een vreemde uitspraak en de klagers zijn niet goed snik (nog afgezien van de religieuze component)) valt ook veel te horen.

En daar kan de school ook van leren, door de blunder nederig

10) Nederig = onderdanig, kruiperig. Persoonlijk ben ik bang dat dat nogal on­oprecht, huichelachtig zou zijn.

toe te geven en het oordeel van de rechter te respecteren.

11) Uit werkelijk helemaal niks begrijp ik dat de school de uitspraak van de kantonrechter niet respecteert. Bijvoorbeeld zoals dhr. Wilders blaatte dat … Maar het is het goede democratische recht van de school om in beroep te gaan tegen de uitspraak, toch?

Een belangrijke taak van de school is burgerschapsvorming.

12) Op zich een juiste constatering maar vaak komt het er niet van in de hec­tiek van toetsen en meten-is-weten. Maar waarom dit hier in uw verhaal? Dat iedereen in Nederland leert dat de wet gaat boven religieuze regels, bijvoor­beeld?

Scholieren leren dat in een democratische samenleving geschillen indien no­dig 

13) Inderdaad ‘indien nodig’ dus als het echt niet anders kan omdat …

voorgelegd kunnen worden aan een onafhankelijke rechter. De school moet de moeder en haar kinderen juist prijzen

14) Prijzen …? Prijzen vanwege wat, vanwege welke prestatie? U ziet, misschien terecht, iets van ’emancipatie’. Maar je kunt ook ‘grote irritatie’ vermoeden en misschien het ‘afschaffen van de feestelijke schoolfoto’: Laat de ouders dat on­derling maar regelen als ze dat zo graag willen.

voor de moed deze stap te zetten.
De school moet

28) Voor de tweede keer ‘moet’ en niet ‘mag’ of ‘kan’. U, als niet betrokken individu, vertelt de school wat te denken. Is dat niet een tikkie bevoogdend, hooghartig en arrogant? Maar misschien is het niet zo bedoeld.

ook blij zijn dat niet veel meer ouders

15) Welke conclusie zou je kunnen verbinden aan het feit dat alleen deze ou­ders zich benadeeld voelden? Dat andere ouders niet durfden, het geen pro­bleem vonden, …?

beklag deden. Zij hebben de voor hen belangrijke feestdag geheel ontre­geld 

16) Ik ben niet religieus, misschien een beetje een humanist. Zodoende kan ik niet meevoelen met deze kwalificatie. Hij klinkt zwaar aangezet.

en doorbroken

17) Doorbreken betekent toch iets als: start – onderbreking – vervolg.

door hun kinderen, naar school te brengen voor iets dat gemakkelijk

18) Aan u om hier uit te leggen wat de makkelijke oplossing had kunnen zijn. Misschien weet u meer van wat er toen speelde en conflicteerde dan ik.

anders gepland had kunnen worden. Dat laatste heeft veel van

19) Het kan en zal zijn dat deze schoolfotokwestie dergelijke associaties bij u oproept. Andere gedachten zijn mogelijk.

een werknemer die van zijn werkgever vrij krijgt om iets bijzonders te vieren en tegelijk hem of haar vraagt om toch even langs te komen voor die ene ‘onvermij­delijke’ vergadering, voor die ene ‘bijzondere’ receptie, of om even die container leeg te maken.

27) Jeetje, kom nou toch. Voor het leegmaken van een container heeft dat bedrijf toch vast wel een atheïst-vrijwilliger? Ik mag hopen dat dit in deze schrijnende fotokwestie een verkeerd fantasievoorbeeldje is. Als werkelijk waar, dan zou dat een schande, een echte blunder zijn.

Dat kán en het komt ook voor, maar fijn en menselijk

20) Bij ‘onmenselijk’ denk ik toch echt aan andere dingen dat het onderhavige geval. Twee voorbeelden van onmenselijkheid: de slavenarbeid in Pakistaanse textielfabrieken en het tragische gedoe in Syrië.

is het allerminst.
Elke jaar is het voor ons

21) Het valt mij op dat u uw brief instuurt onder de vlag van de VU, de vlag van een wetenschapper. Vanaf hier kruipt u ineens in de huid van een gelo­vige. Is dat wetenschappelijk gezien correct?

spannend wanneer het Suikerfeest en Offerfeest valt. Het veiligste is het als die in het weekeind of op een andere erkende feestdag vallen. Datn is het dubbel feest want geen gedoe met school (en werk) en dus minder stress. Als die feest­dagen op een reguliere werkdag vallen, vragen we voor onze schoolgaande kinde­ren vrij. Maar wij houden een slag om de arm en zeggen tegen de kinderen: ‘aAls er iets onvermijdelijks

22) Waar precies ligt de grens tussen het werelds onvermijdelijke en onont­koombare religieuze aangelegenheden? Moeilijk hoor. Wat nou als een monde­ling eindexamen samenvalt met Lei lat-Ul-Barat? In Nederland is er ook voor Nederlandse Nederlanders veel onvermijdelijk waar niet iedereen het mee eens is: belasting betalen voor de JSF, alle verkeersregels, …

is (zoals een proefwerkweek), dan gaan jullie wel even naar school’. Dat com­pen­seren we dan met een extra cadeau.

23) Dit vind ik wel verbazingwekkend. Waartoe dat extra cadeau? Om het reli­gieuze verzuim af te kopen? Om het zo verdrietige kind te troosten? Gaarne enige uitleg.

Zo zijn ze voorbereid op het doorbreken van het feest met de negatieve psy­chologische gevolgen

26) Waaraan moet ik hierbij denken? Iets als een trauma, nachtmerries? Ik onderga dagelijks existentiële inbreuken (laat ik ook eens grote woorden ge­bruiken) op mijn persoonlijke levenssfeer (mijn religie): Trump, commercials, verkeersherrie, …

daarvan. Dát is onze verantwoordelijkheid. Aan onze kinderen kunnen we kunnen niet uitleggen

24) De uitleg in dezen lijkt me echt heel eenvoudig, namelijk: in de van oor­sprong christelijke en tegenwoordig vooral kapitalistisch-atheïstische Nederlandse maatschappij worden islamitische gewoonten niet begrepen, niet gewaar­deerd en soms simpelweg – ondanks goede medemenselijke bedoelingen – over het hoofd gezien.

dat het plannen van een schoolfoto op een Suikerfeest

25) Ik denk dat dit een verschrijving is. Het ging toch om het Offerfeest? Of zijn dit twee verschillende namen voor hetzelfde feest?

onvermijdelijk is.

Plaats een reactie