?

Computercursusboeken

Op het net zijn er veel grapopsommingen te vinden: lijsten met versprekingen, verzamelin­gen rare foto’s, gekke grappen met taal. Taalvoutjes is een mooie. Opperlandse taal- en letterkunde staat online.

Hieronder een nieuwe verzameling: 160 kronkels, fouten en uitglijers uit compu­ter­­cursus­boeken. Het is slechts een deel van de algehele droefenis.
Ik heb niet de moeite genomen om ze te ordenen, om ze in categorieën in te delen; gewoon alle soorten fouten ‘rijp en groen’ door elkaar (maar wel op alfabet). Toch een (incomplete) taxonomie:

 • geklutste uitdrukkingen (valse schijn, tot actie komen, naar kraak en smaak)
 • betweterig, bemoeizuchtig en brallerig (Besef wel dat … Pas nu op! … Wees zo verstan­dig om … Denk daarbij aan het volgende.)
 • rare woorden (aankiesbaar, ondenkelijk)
 • wazigheid en wartaal (Een gemarkeerd aangevinkt (en dus een ja-optie) en niet gemar­keerd (dus een nee-optie), is de bekende notatie van Windows.)
 • onwetendheid, pure domheid (Zo is het domein van alle gehele getallen het gebied dat start op 0 en oneindig groot kan worden.)
 • overduidelijke, stomme, grove fouten (Access kent acht gegevenstypen, het menu Windows …)

CTAccessFormRapMacroPg1AOmdat de grappenmakerij hier uit zijn verband gerukt is, ziet u niet dat er op één A5-je mak­ke­lijk tien has­pels te vinden waren. Al lezend waande ik me soms in een gezamenlijk op­tre­den van Kees van Kooten, Wim Schippers, Herman Vinkers en Toon Hermans. Om nog maar te zwijgen over smerige screenshots, een waan­zin­nige nummering (paragraaf 3.6.2.12 op pagina 8-41) en bekant criminele voorbeeld- of oefen­be­stan­den. Duizenden cursisten zijn lastig gevallen met deze onzin en ze betaalden er grof geld voor.
Heel raar maar bijna niemand zei er iets over. Het gekst van alles: van een dom en gefrus­treed baasje mocht ik er niks van zeggen en de redactie reageerde niet op aangedragen sug­ges­ties tot verbetering.
In Computerboeken en computercursusboeken deed ik lang geleden een poging tot verant­woor­ding.

Hier een opsomming van de gekkigheid. Drie favorieten: 63, 134 (uit een mailtje van die baas) en tot slot (bij toeval ook de laatste) 160.

 1. … (dit is een getal voor een percentage).
 2. … dan is de optie van het repliceren wellicht een optie.
 3. … dan laat u de muisknop los en er staat een knop. Die knop draagt een tekst. De nieuwe knop is gemaakt.
 4. … dan plotseling ineens …
 5. … dat de instelling die u hier maakt …
 6. … de objecten zelf. Voor de laatstgenoemde moet de applicatie zelf natuurlijk beveiligd worden.
 7. … die u voor de beveiliging ter hand moet nemen.
 8. … een knop … die al dan niet aankiesbaar is.
 9. … en kan dus nog al wat kaal overkomen …
 10. … en vervolgens de heer en naar gelang mevrouw.
 11. … en wel in Office en vervolgens in de landmap …
 12. … heeft MS Access dan ook een andere oplossing gevonden.
 13. … het eerder genoemde zwaar bevuilde document …
 14. … het is mogelijk een site te maken voor het organiseren rondom een vergadering …
 15. … lokaal bewaren zodat niemand er überhaupt bij kan.
 16. … maar deze personen kunnen niet in een netwerk deelnemen, …
 17. … recordaanwijzer … (wanneer deze niet zichtbaar is, hebt u een probleem).
 18. … valse schijn, … tot actie komen, … naar kraak en smaak.
 19. … zal de voorkeur hier niet snel naartoe uitgaan.
 20. …, is de volgende stap gebruik te maken van de optionele groepen.
 21. …, wordt de aard van dit veld omgezet in …
 22. …, zodat wijzigingen maken in … niet tot de mogelijkheden behoren.
 23. Aan de pictogrammen kunt u op het oog al zien …
 24. Access snapt hier niets van, u wel. En dan bent u precies waar u wezen wilt. pkOrderId en fkOrderId zegt u genoeg, Access niets.
 25. Access zal daarvoor (bijvoorbeeld in query’s of opzoeksituaties zoals de Look-Up Wizard) dankbaar gebruikmaken van veldnamen die verdacht veel op elkaar lijken. Mede een reden om dat niet te doen. De pk/fk-oplossing is afdoende.
 26. Al met al heeft u nu een Form met een knop. Hoe ziet dat er nu uit? Puur om te controleren kunt u gebruikmaken van een knop op de werkbalk Standaard.
 27. Als het goed is, is uw presentatiepakket uitgerust met een extra applicatie, namelijk dat gedeelte wat uw communicatie met het servicebureau tot stand brengt.
 28. Als wij praten over opmaak, dan bedoelen wij ook alle opmaak die aan een stuk tekst kan hangen. En onder alle dan ook te verstaan wat u zich maar kunt bedenken.
 29. Bedenk een sleutelwoord is al belangrijk op zich.
 30. Bent u vaardig in Word speel dan ook eens met het Word-veld If…Then…Else om een goed effect van het voorvoegsel te bereiken (dus geen over­tol­lige, nog te weinig spaties).
 31. Besef wel dat … Pas nu op! … Wees zo verstandig om … Denk daarbij aan het volgende.
 32. Bij de aanwezigheid van logic errors is de behoefte aanwezig de pro­gram­ma-executie stap voor stap te monitoren en daarbij de waarden van expressies en variabelen kunnen bekijken.
 33. Bij het leren van een programmeertaal als VBA ontstaat er een tegenstelling vanuit welke hoek men het benadert.
 34. Bij het maken van een nieuwe database zou u niet verwachten dat de aan­ge­paste sjabloon-naam zal voorkomen op het tabblad bij de opties. Dat is echter wel het geval. Werkt het dan als uw eigen sjabloon voor de nieuwe database? Echter weer niet.
 35. Bladeren betekent, u bladert door de records.
 36. Bovendien kunt u uw informatiebehoefte uitbreiden …
 37. Check van te voren hoe uw transparanten recht liggen op …
 38. ‘Concurrency’ vertaald met ‘concurrentie’.
 39. Daar is best interessant mee om te gaan.
 40. Dat ressorteert in een foutmelding.
 41. Dat zullen wij dan ook bereiken door dit te realiseren bij het initialiseren van het dia­loogvenster.
 42. De belangrijkste redenen om queries te gebruiken zijn dat u: … alle moge­lijke combi­na­ties (permutaties) kunt weergeven van een record uit de ene tabel met records uit een andere tabel; …
 43. De enige oplossing daartegen is onthouden …
 44. De goede kennis van Excel en de ervaring omtrent het gebruik van Excel lopen dan vaak tegen de beperking van te weinig programmeerkennis aan.
 45. De inhoud van dit object wordt dan gevuld (via code) door waarden elders vandaan (bijvoorbeeld een MS SQL Server database) op het moment dat een connectie tot stand komt (op dat moment is het bound), of bijvoorbeeld door een ‘berekend veld’ (een expressie).
 46. De kans is groot dat dit niet lukt. … De kans is groot dat het wel lukt.
 47. De te nemen stappen zijn de volgende. … De volgende stap die u moet nemen …
 48. De wenselijkheid om mede daardoor de database te beveiligen is een vooropgesteld doel.
 49. Deze opsomming is in de ruimste zin van het woord.
 50. Diep nadenken over hoe u de sleutel aanbrengt is nog niet zo’n slechte gedachte.
 51. Door in uw query te dubbelklikken op uw relatie …
 52. Door nooit te zeggen bedoelen we eigenlijk ook nooit. Er zijn mogelijkheden om te laten hernummeren. Gezien het feit dat daar zo ontzettend veel gevaren aan ten grondslag liggen, houden we het liever op nooit.
 53. Dus zolang er geen wachtwoord op de beheerder staat …
 54. Echter bij de tekstvakken treft u ineens een verschijningsvorm als van een keuzelijst aan.
 55. Een aantal details wordt onderstaand besproken.
 56. Een beeldvorming kan uit het volgende voorbeeld ontstaan.
 57. Een ergerlijk feit van een formulier dat met de wizard wordt gemaakt is dat de controls direct te benaderen zijn.
 58. Een etiket in Access is een rapport. Immers als u over etiketten wilt beschikken, moet u de actuele situatie hebben, dus een rapportage. … Dat er kennelijk standaarden in soorten etiketten zijn via de fabrikantnamen, is een hulpmiddel. Avery is bijvoorbeeld een voorkomende. Etiketten hebben productnummers. Die nummers vindt u vaak terug op de verpakking.
 59. Een formulier bevat zelf, net zo min als een query, gegevens.
 60. Een functie is een stukje code kunnen gebruiken in het pakket dat een resultaat oplevert (bijvoorbeeld de functie Date() geeft als resultaat de huidige datum en de functie Ucase(Achternaam) geeft als resultaat de achternaam in hoofdletters).
 61. Een functie kunt u herkennen aan het gebruik van de dubbele ronde haken, direct aansluitend op de naam van de functie (direct aansluitend betekent ZONDER spatie). Bijvoorbeeld Date().
 62. Een gemarkeerd aangevinkt (en dus een ja-optie) en niet gemarkeerd (dus een nee-optie), is de bekende notatie van Windows.
 63. Een huisstijl, en ook het automatiseren daar van, dient om het gemak te dienen en zal dus altijd de touwtjes in handen moeten houden, ook als het fout gaat.
 64. Een probleem wat u hierbij zult tegenkomen … is dat Excel niet onthoudt of hij …
 65. Een product van Microsoft dat in opkomst is, is SharePoint.
 66. Een scherm voor het veranderen van de printer.
 67. Een techniek: Indien u spreekt over een puntsgewijze opsomming, raden wij u aan om van de transparant evenzoveel bestanden te maken als u over punten beschikt.
 68. Een van de meest voorkomende Controls is de CommandButton. Plaatst u dit Control, dan krijgt dit de tekst CommandButton1. Dit ziet eruit als een onhandig opschrift. Waarschijnlijker is het, dat dit bijvoorbeeld een OK-knop wordt.
 69. Een van onze ‘weermannen’ heeft daarmee reeds zijn stempel gekregen.
 70. Een voorbeeld van de code bij een ListBox zou de volgende macro kunnen zijn. In het volgende voorbeeld …
 71. Een workspace is een speciaal type subsite dat gebaseerd is op basis van een vergade­ring, meer vergaderingen of een document.
 72. En het intellectuele eigendom van de ontwikkelaar verdient ook de nodige aandacht om te worden beschermd.
 73. En waar laten wIJ de vensters Locals Window, Watch Window en Immediate Window (Venster Lokale variabelen, Venster Controle en Venster Direct)? Zoveel mogelijk uit natuurlijk. Als aan dan gedokt.
 74. Er is dus te schakelen van de editor naar de moeder en weer terug.
 75. Er is echter een reden … De volgende reden kan voor u van belang zijn: …
 76. Er kunnen zich echter een aantal problemen voordoen bij deze vorm van werken.
 77. Er worden zes principes gehandhaafd voor een goed ontwerp …
 78. Er zijn drie wegen om replica’s te maken: …
 79. Er zijn twee gangbare methodes om uw materiaal aan te leveren. Ofwel u levert uw bestanden per diskette aan of u maakt gebruik van een modem. De tijdsfactor is hier mede bepalend.
 80. Functienamen komen overigens altijd uit het Engels.
 81. Gaan wij hetzelfde nu bereiken via een Range, dan wordt de code (voor de betekenis van Set, zie de hieropvolgende paragraaf): …
 82. Gebruikersvriendelijker beter hanteerbaar is een formulier.
 83. Het [programma] moet nog op het lijf worden geschreven.
 84. Het activeren van een actiequery doet u …
 85. Het antwoord is het volgende: als u dit profiel heeft gemaakt met uit­slui­tend de gedachte: dit moet functioneren binnen dit document of indien u op dat moment een sjabloon maakt en het moet functioneren in documenten die op dit sjabloon zullen worden gebaseerd, dan moet u geen vinkje plaatsen.
 86. Het effect is dat Word op basis van een gemarkeerde situatie vanaf dat moment zelf profielen maakt wanneer het aanneemt dat iets een bestaande stijl verdient.
 87. Het gebruik van een naamgevingsconventie is sterk aan te bevelen, zoals bijvoorbeeld de prefix Mod. Het is overzichtelijk lowercase voor de naam te gebruiken en alleen uppercase voor de beginletter van een woord in de naam.
 88. Het is belangrijk om op te merken … Het is belangrijk te beseffen dat …
 89. Het is echter niet de verstandige weg om van dit principe uit te gaan.
 90. Het is geenszins de bedoeling hier een volledige cursus presentatie­tech­nieken naar voren te brengen.
 91. Het is immers eigenlijk puur de applicatie en …
 92. Het is niet ondenkelijk dat …
 93. Het is zelfs zo dat de ontwerper van een database in veel gevallen ernaar zal streven deze code voor de gebruiker onzichtbaar te houden. Duidelijk gezegd onzichtbaar. De sleutel is altijd nodig om goede resultaten te bereiken.
 94. Het kennen van de macrotaal is ook voor deze ontwikkelaar onontbeerlijk, omdat nu eenmaal veel macrocommando’s in VBA worden gebruikt. Wat voor het gebruik van een macro pleit is de eenvoud om te maken. Verder kleven er alleen maar bezwaren en tekortkomingen aan.
 95. Het laatste ID ligt voor op een hogere.
 96. Het moet dus wel geconfigureerd staan en …
 97. Het objectmodel bestaat uit slechts vijf hoofdbegrippen. Als u die vijf begrippen begrijpt, dan zal … een variatie zijn op die begrippen. De vijf begrippen die …
 98. Het optreden van allerlei soorten fouten in een Windows omgeving is niet geheel vreemd voor een Windows gebruiker.
 99. Het zal wel geen verbazing oproepen als we ook een functie Ucase kennen.
 100. Het zetten van gegevens in de gewenste volgorde is een typische database­functie.
 101. Hierbij komen de volgende zaken om de hoek kijken.
 102. Iedere geopteerde groep heeft specifieke machtigingen.
 103. Iedere organisatie (iedere MS Access-installatie) kent een eigenaar beheer­der.
 104. Immers het geeft het beeld waar uw code wordt opgeslagen en dat niet alleen, maar het geeft ook aan of uw code een lokale activiteit in zich heeft (bijvoorbeeld binnen die presentatie, binnen die werkmap, binnen dat document) of ook daarbuiten (global).
 105. Immers het is wenselijk in een sjabloon al de diverse sectiescheidingen aan te bren­gen, als u de behoefte heeft in het document dat op basis van dit sjabloon wordt vervaardigd, verschillende gewenste opmaken voor delen van een document van tevoren vast te leggen.
 106. Immers, Access levert u slechts een kopie.
 107. Immers, er vindt op deze wijze een bescherming van de ontwerpen in de applicatie plaats en een beveiliging van gegevens.
 108. In Access zijn objecten de onderdelen waaruit een Access database is opgebouwd en de onderdelen waaruit een applicatie is opgebouwd.
 109. In de MOC-cursus … kunt u zich gaan trainen hoe u met projecten moet omgaan, …
 110. In de term van een database is dit dan een Null.
 111. In deze opgave leert u een aantal functies kennen en een aantal wat minder bekende functies hanteren.
 112. In feite is het om aan de eisen van een RDBMS tegemoet te komen de kandidaatsleutel of de kandidaatsleutels te onderkennen.
 113. In het databasevenster opent u een tabel in gegevensbladweergave door eerst de tabel te selecteren en dan op de knop [Openen] te klikken of op Del te drukken.
 114. In hoeverre u integratie hebt met SharePoint …
 115. In Visual Basic for Applications zult u het niet vaak mee maken dat u zelf veelvuldig objecten gaat definiëren, echter u maakt constant gebruik van het effect hier van zonder het te weten.
 116. Indachtig het voorgaande, dat één plaatje meer zegt dan woorden, is het aan te bevelen gebruik te maken (doch dan wel goed) van visuele hulp­mid­delen.
 117. Is dat mogelijk bij een AutoNummering? Lijkt ons van niet. Dus dat heeft alleen maar zin indien sleutelvelden handmatig worden gevuld en dat is dus niet het geval bij een AutoNummering.
 118. Is het binnen de procedure, dan zal men over het algemeen willen bereiken, dat de functionaliteit buiten de procedure niet aanwezig is.
 119. Is het niet waarschijnlijker dat u liever …
 120. Let er daarbij op dat u kunt kiezen hoe de zichtbaarheid van de replica moet zijn: …
 121. Let op het kleurgebruik in de natuur. Daar wordt nooit de verkeerde combi­natie gebruikt.
 122. Let op uw houding, uw … Geen schrikeffecten. Noch in gebaren, noch in uiterlijk.
 123. LET OP! Uitvoeren is uitvoeren. U moet erop vertrouwen dat het echt gebeurt. Geen controle dus in het gegevensblad.
 124. Loop verder door de Wizard heen tot u aan het einde bent.
 125. Maak een etiket met behulp van de wizard. De te nemen stappen zijn de volgende. Maak een rapport en gebruik de Wizard Etiketten.
 126. Met Access beschikt u helaas ook over de mogelijkheid om zo’n platte database te maken, het is echter niet zinnig om dit te doen. Met Access hebt u de beschikking over een andersoortige database dan een flat database, namelijk een ‘relationele data­base’.
 127. Mogelijk moet u hierin ook de bugs beschrijven die u niet heeft gevonden of beschrijft u de omstandigheden waarin de procedure niet gebruikt mag worden.
 128. MS Access doet de suggestie voor de naam van de database te noteren en de extensie bak.
 129. MS Access heeft op drie manieren een mogelijkheid om …
 130. Mutaties in een bestand vinden via een formulier plaats. U weet echter dat er altijd sprake is van één bestand. Via het formulier wordt het bestand dus gemuteerd. Muta­ties kunnen echter ook plaatsvinden in een tabel (en zelfs via een query). U wordt echter geconfronteerd met de nodige beper­kin­gen. Wilt u desondanks toch bewerkin­gen op het gegevensblad uitvoeren, dan geven wij hieronder een beschrijving.
 131. Na [Volgende] krijgt u het volgende dialoogvenster.
 132. Na enige tijd werken met VBA zult u snel tot de ontdekking komen dat VBA een enorm krachtig hulpmiddel is. Zodra u het objectmodel begint te begrijpen en ziet hoe u met VBA deze objecten rechtstreeks kunt aansturen, zult u steeds meer mogelijkheden zien.
 133. Nadat u een AutoIndeling heeft gekozen wordt PowerPoint gestart.
 134. Nu schuw ik geen opbouwende kritiek, maar kritiek die negatief uitwerkt valt wat verkeerd.
 135. Objecten die verborgen zijn, zijn niet zichtbaar.
 136. Om de inhoud en de leesbaarheid van een tekstblad te bevorderen, …
 137. Om dit soort problemen te kunnen hanteren moeten er afspraken gemaakt worden.
 138. Ontwerpweergave, Formulierweergave en Gegevensbladweergave. Boven­dien voor versie 2002 en 2003 waar toepasbaar als draaitabel en draaigrafiek (in deze cursus niet aan de orde).
 139. Prioriteit 90 (percent) is hoger dan 81 (percent).
 140. Stel u ontvangt een nieuw, potentieel klantenbestand …
 141. Tabellen kunt u importeren wanneer u een nieuwe tabel wilt maken.
 142. U dient vooraf een stramien te bedenken over de lay-out van de tran­spa­ranten.
 143. U kunt een unbound form maken door als bron voor dit formulier geen tabel, query of SQL statement te kiezen. Of populairder gezegd ‘starten met een blanco formulier’ (alhoewel het blanco meer slaat op de objecten die nu niet op het formulier staan).
 144. U kunt nu uit dit venster komen door de standaardsluitknop te gebruiken. U kunt daarna in de editor verder werken. Dit verder werken zou kunnen zijn, het plaatsen van meer Controls. Met een enkele knop kunt u ook niet veel. Het zou best verstandig zijn nu een tweede knop te plaatsen met als Caption Cancel en als naam cmdCancel. … Beide knoppen hebben de meest fraaie plaats: rechts onderin het venster.
 145. U kunt ze oprekken door de aanwijzer naar de onderzijde van de desbetreffende balk te bewegen, zodat deze in de vorm verandert.
 146. U moet dit bestand maar even opsporen, maar meestal …
 147. U zult ervoor moeten zorgen dat Repliceerbaar niet aangevinkt staat.
 148. U zult zelf op zoek moeten gaan naar het resultaat.
 149. Uw dialoogvenster wordt getoond met daarop de knop. Klikken op die knop is geweldig, maar het doet niks. Begrijpelijk? Jazeker, we hebben aan die knop helemaal geen actie gehangen. Dat komt nog wel.
 150. Van belang is ook het volgende te weten.
 151. Van de groep Gebruikers is elke gebruiker automatisch lid.
 152. Voltooien zal wel het volgende willen zijn dat u wilt doen.
 153. Voor de laatstgenoemde moet de applicatie zelf natuurlijk beveiligd worden.
 154. Voor het maken van een replica hebt u vanzelfsprekend een database nodig.
 155. Vrije-vorm-lijnen bestaan uit meer dan twee punten. In feite zijn dit dus steeds stuk­jes lijn die gemeenschappelijke punten hebben. Het eindpunt van het ene lijnstuk is dan tevens het beginpunt van het volgende lijnstukje.
 156. Wat u echter tegenkomt is het feit dat die vensters nog al aardig kunnen verspringen.
 157. Welke vergrendeling … van toepassing is, is voortgekomen uit …
 158. Wie zijn wij om te pretenderen dat wij daar trouwens ook goede vaardig­heden voor hebben.
 159. Zet de beelden weer naast elkaar.
 160. Zo is het domein van alle gehele getallen het gebied dat start op 0 en oneindig groot kan worden.

Op bestelling lever ik er nog eens honderd ;-).

2 Responses to “Computercursusboeken”

 1. Ron den Breems Says:

  Geweldig!
  Superleuk!
  Pijn in mijn buikspieren.

 2. Rosa Says:

  Geniaal

Plaats een reactie