?

Zembla’s ‘Wilders: profeet van de angst’

1 Intro

Ook ik bekeek op zondag 25 april 2010 Zembla’s ‘Wilders: de profeet van de angst’. Het komt zelden voor dat ik echt voor een programma ga zitten. Mijn verwachtin­gen waren hoog gespannen en ik werd beloond.
Na het lezen van enkele (het waren er op dat moment, maandagavond 26 april, nog maar 47) reacties op het forum van Zembla en het aanhoren van commen­taren in media, heb ik eerst de uitzending nog maar eens heel precies bekeken. Hadden we wel naar hetzelfde program­ma gekeken? Sommige fragmentjes bestu­deerde ik meerdere keren want: wat wordt daar beweerd, getoond of geïnsinu­eerd?
Het is lastig om tot een afgewogen oordeel over het programma te komen en het nam toch vele uren. Zit er wel iemand te wachten op ‘afgewogen’?
Het programma heeft in ieder geval stof doen opwaaien maar dat op zich kan de bedoeling van de Zembla-redactie niet zijn geweest. Met minder moeite (alle research) kunnen ze wekelijks meer heisa veroorzaken als ze dát zouden willen.

1.1 Het forum

Veel reacties op het forum zijn afwijzend, negatief. Het programma zou een propagan­distisch pamflet zijn, niet journalistiek en dergelijke. Men vraagt zich af wat de redactie van Zembla heeft bezield. Ze zou bewust blind zijn voor de feiten of die opzettelijk verdraaien. Wilders wordt gedemoniseerd!
Gek genoeg zijn zowel voor- als tegen­standers van Wilders deze mening toege­daan. Duidt dit op een mislukt programma en/of op problemen bij ‘den kijkert’?
Sommige schrijvers schuiven Zembla namelijk dingen in de schoenen die abso­luut niet in de uitzending zaten. En omgekeerd worden wel degelijk getoonde beelden en gedane uitspraken niet gehoord, niet opgepikt, gewoon genegeerd. Tv is, anders dan de krant of een boek, een snel medium en dat vereist een scherpe blik en een hoge concentratie. Internet en ‘Uitzen­ding gemist’ zij geprezen.
Complottheorieën (bv. dat de uitzending gemaakt is in opdracht van de Partij van de Allochtonen) zijn voorbehouden aan klaarblijkelijke aanhangers van Wilders.
De mijns inziens mooiste en misschien verstandigste reactie komt van ene ‘Lao Tse’, geplaatst op 26 april 2010 07:29; van wie anders dan van deze wijze: “Hij [Wilders] is een beetje dwaas, maar het is onze dwaas. Een beetje liefdevolle aandacht voor de man zou hem misschien goed doen.”
Op het forum van Zembla wordt opvallend weinig gescholden. Het blijft bij ‘wal­ge­lijke vertoning’ en ‘misselijkmakende riooljournalistiek’. Waarschijnlijk danken we dat aan een alerte en drukke moderator. Dank aan deze persoon; het is een verademing. Ik ben een tijdje niet op echte Wilders-sites geweest want daar gaat het er anders aan toe. Op zich al een veeg teken …
Sommige reacties zijn ‘uit de kluiten gewassen’ en graven diep. En zoals bijna overal op Internet, stuitert de discussie alle kanten op. Wat ìk vooral zou willen weten is of ‘Wilders: de profeet van de angst’ er als programma mee doorkan, en waarom dan wel of niet.

1.2 De uitzending

Het kan aan mij liggen maar ik vind het programma logisch opgebouwd en zo goed als mogelijk gebaseerd op degelijke informatie. De thema’s op een rijtje: verant­woording, het breekpunt, demonisering, wegkijken, weerspraak (demo­gra­fie en criminaliteit), de Koran en Fitna, radicalisering, geweld en de conclusie. En ieder stukje steeds opgebouwd uit citaten en voorbeelden met commentaren en gevolg­trekkingen. Ik vond twee ‘conclusies’ die bij mijn niet door de beugel konden.
Het is vast en zeker waar dat een journalist-vegetariër die een programma over de bio-industrie maakt, zijn standpunten niet wegmoffelt. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daardoor een wanproduct creëert. Het beeld dat van Wilders over­komt is nogal somber en zorgwekkend. Maar dat betekent niet dat Wilders zwart gemaakt wordt door de makers. Wilders is van zichzelf misschien gewoon nogal … zwart. En witter kunnen ze het niet maken ;-).
De stijlfiguren (ik bedoel de vertoonde filmpjes) zijn eigenlijk heel treffend en toepasselijk. Ze slaan precies op het zojuist behandelde of komende thema, ook het fragment uit ‘Der ewige Jude’. Maar de hoeveelheid horror en Bollywood had van mij wat minder gemogen. De vrijkomende tijd had besteed kunnen worden aan aandacht voor wat een kwakkelende economie doet met het paniekdenken van Jan met de Pet (Ingrid en Henk).
[Update: Bij nader inzien, na het lezen van vele commentaren, denk ik toch dat de uitzen­ding erop vooruit zou gaan als die fragmentjes, hoe toepasselijk en grappig ook, achter­wege waren gelaten.]

1.3 Het vervolg

Ik wacht op een programma dat glashelder laat zien dat Wilders’ denkbeelden niet gebaseerd zijn op ‘angst’ maar op ‘vertrouwen’, op ‘zoeken naar samenleven’ in plaats van ‘stoken tussen bevolkingsgroepen’ en dat hij met zijn woorden hele­maal niet ‘een klimaat schept dat geweld mogelijk maakt’. Ik zal er onbevoor­oor­deeld naar proberen te kijken en het zou werkelijk een hele geruststelling zijn als zo’n visie op Wilders stand houdt.
Een programma dat toont waartoe religieus geïnspireerde fanatici in staat zijn, is aan mij niet besteed. Daarvan heb ik er genoeg gezien en ik ben echt al over­tuigd: Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers (evenals Allah).
Ook Marokkaanse rotjochies en witte hooligans mogen achterwege blijven. Licht voor mij liever de schedel (figuurlijk!) van Ingrid en Henk. Ik ben geïnteresseerd in hun mens- en maatschappijvisie, hun wereldbeeld, hun levenswijze en -om­stan­­digheden.
Ter zijde: er staat ons nog een rechtszaak over het onderwerp van deze uitzen­ding te wachten. De uitspraak zal me benieuwen, evenals de uitslag van de komende verkiezingen.

2 De uitzending

Ga er maar voor zitten: de reportage van minuut tot minuut in vijf en een halve A4-pagina. Mijn eigenste commentaar staat in cursief.
Misschien is het beter om hier te stoppen met lezen. Ik heb hierboven mijn punt wel gemaakt. Wat volgt is minitieuze prietpraat, slechts interessant voor fanatici.
==================================================

2.1 De insteek

Die voice over aan het begin van de reportage (00:41) verklaart: “Deze film gaat over angst, over de angst voor de Islam, over de angst voor Geert Wilders. […] Deze film gaat niet over de aanhang van Wilders. Hij gaat niet over de ma­lai­se en de onzekerheid in het Nederland van nu, noch over de mensen die op zoek gaan naar nieuwe leiders. Deze film gaat over een bange man met een boodschap voor bange mensen, over de angstfantasieën die hij creëert en over wat je bereikt met het zaaien van angst.”
Dat is nogal wat maar, stik, laat ik dat nou enkele maanden geleden ongeveer hetzelfde op mijn website hebben geschreven. Dat Wilders waarschijnlijk ont­zet­tend bang is, wat hij oprecht meent, en tegelijk dapper omdat hij dat al jaren van de daken schreeuwt.
En het is echt jammer dat de aanhang van Wilders niet uitgebreid aan bod komt en ook niet het beeld van de malaise in Nederland. Ik hoop dus op minstens twee vervolguitzendingen.

2.2 Naïef

H. van Veen (00:54): Vervolgens komen er een paar duizend mails. Waar heel nare dingen in staan. […] Beang-stigend, ik ben echt letterlijk bang.
Ons aller Herman van Veen uitte tijdens een bijeenkomst ‘tegen totalitaire regimes’ zijn zorg over de structuur van de PVV. Dat die maar niet moge leiden tot de deceptie als van een NSB. En hij schrok zich te pletter van de, blijkbaar haatvolle reacties van … PVV-ers.

2.3 De gebruikte beelden

Even terug naar de start van het programma. Ze was me in de hectiek bijna ontgaan maar moest die rustgevende dame nou? Bij overdenken was mijn eerste reactie: “Wat flauw.” Bij nader inzien is het een prachtige dubbele bodem. Voor wie zijn haar woorden bestemd? Voor de Wildersfans of voor mij (geen fan) en / of voor de velen die keken en reageerden. Misschien voor allen. Want ‘happy thoughts’ blijven denken, was blijkbaar voor iedereen lastig.
Moesten die beelden uit horror- en Bollywoodfilms? Die waren me zeker wèl opgevallen en meteen na afloop en ook nu nog denk ik dat die (heel) wat minder hadden gemogen. Maar ze zijn wel een prachtige metafoor voor Wilders: ‘Listen to me! They are here already.’ en van wat er speelt in Nederland: angst. Het gele fanfareorkest is gewoon ‘gek’; wel illustratief maar zonde van de seconden.
Op de beelden uit ‘Der ewige Jude’ kom ik later terug.
Even rekenen; de feiten … De yogadame duurt 43 seconden, de fanfare 26, alle gegriezel kost 52 seconden, Bollywood zelfs 1:04, Der ewige Jude neemt de meeste tijd met 1:12 en Paul de Leeuw komt op de tweede plaats met 1:09. Alles bij elkaar 5:26 op een uitzending van 37:33 minuten; dat is 14%. Afgaande op mijn herinnering had ik een heel andere verdeling verwacht.

2.4 Het breekpunt

Volgens de makers van de documentaire sloeg bij Wilders de paniek pas echt toe in 2004, door de moord op van Gogh (01:55 tot 03:28).
Voice over (03:22): “Voorheen keerde hij zich alleen tegen de uitwassen van de Islam. Maar nu moet de hele Islam eraan geloven.”
Hoe erg ook: ik kan toch niet zo goed begrijpen dat die ene daad van een verblinde fanaticus, de moord op Van Gogh, zo’n fundamentele ommezwaai in het denken teweeg kan brengen. Alsof één dodelijk verkeersongeval als gevolg van dronkenschap een blije auto­mobilist verandert in een felle anti-autolobbyist. Maar als het ongeluk een gezinslid betreft …
Wilders (03:35): “Moslims kunnen de teksten uit de Koran […] beschouwen als een license to kill.”

2.5 Demoniseren

Doekle Terpstra start ‘Stop de verWildering’. Mag hij?
Wilders zegt (05:07): “Dat is onder de gordel, dat is demonisering. We hebben in het verleden gezien waar dat bij Pim Fortuyn toe geleid heeft. Ik zou niet hopen dat dhr. Terpstra nu verantwoordelijk wordt voor een herhaling daarvan.”
Deze uitspraak geeft te denken! Bij monde van Wilders in hoogsteigen persoon worden heethoofden op slechte gedachten gebracht. Het woord ‘zelfmoord’ is taalkundig niet helemaal correct en dat zal je van ‘zelfdemonisering’ misschien ook kunnen zeggen.
De voice over (05:16): “Handig weet Wilders de dood van Fortuyn te gebruiken om zijn politieke tegenstanders tot zwijgen te brengen.”
Mijns inziens laten de makers hier toch een belangrijk punt liggen. Zie hierboven. Kritiek op Wilders wordt door hem gelijkgesteld aan demonisering en dat is toch zó onfatsoenlijk.
Wilders draait oorzaak en gevolg wel vaker om. Hij zet zichzelf door extreme standpunten buitenspel en beschuldigt vervolgens andere partijen van een ‘cordon sanitair’. Hij tergt en treitert Moslims om ze vervolgen van een kwaaie kop te beschuldigen.
Wilders (05:44): “Dat is een minister onwaardig. Daarmee maakt hij zich in feite een politieke handlanger van Mohammed Bouyeri. Door mee te werken aan een klimaat van haat en van woede tegen de PVV.”

2.6 De andere kant op kijken

Vervolgens wordt getoond dat, ondanks dat de uitspraken van Wilders steeds extremer worden, Nederland (politici, media) met een boog om dit fenomeen heenloopt. Niemand durft zich uit te spreken, lijkt het. Misschien valt Wilders te stoppen of te paaien door hem lichtelijk na te praten of een beetje te knuffelen; we spelen liever gezellige spelletjes (07:40).
Ik vraag me in gemoede af hoe het ervoor staat met ‘dé Neder­land­se journalist’. Zou het aanhoudende getamboer op ‘de linkse kerk’, ‘politiek correct’ en’ Haagse elite’ zijn werk hebben gedaan? Ook dit punt komt in de uitzen­ding niet echt aan de orde. Tsja: de zendtijd is beperkt.
Van de reacties van politici word ik ook niet blij. Halsema vindt het programma, na een paar minuten kijken, ‘tendentieus’; Plasterk mist ‘hoor en wederhoor’; het CDA vindt het een ‘buitengewoon eenzijdige uitzending’. En het zal toch niemand verbazen dat Wilders komt met ‘verbanning naar Nova Zembla’. Echt heel geestig maar zijn hoofd staat helemaal naar verbannen: Clairie Polak naar Noord Korea, Moslims naar een woestijn en Driehuis dus naar Nova Zembla. Fout grapje van mij: Cohen naar Gaza, Máxima naar Argentinië en de Neder­land­se elite naar Guantanamo Bay. Wie blijft er nog over in dit gezuiverde Nederland? Opnieuw een verkeerd grapje: de ja-knikkers in Drenthe.
Buitenlandse journalisten durven wel te zeggen waar het op staat (07:20 tot 07:39).
Los citaat Wilders (07:57): “Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. […] Wie dat niet doet, wordt het land uitgezet.” Dat vind ik nou juist zo vervelend als ik in Saoedi Arabië zou moeten gaan wonen. Redactie: spiegelen!
Los citaat Wilders (08:05): “We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet […].”

2.7 Weerlegging, de feiten …

De voice over beweert een ‘moment van nuchterheid’ te brengen (08:26).
Nuchterheid … Zijn hoofddoekjes nou zo’n groot probleem, zo erg dat je daar een kopvod­den­tax voor uitvindt?
Ik zie twee echte problemen en hele reeks ‘probleempjes’ waar de meesten zich minder druk over maken. De echte problemen in het kader van allochtonen zijn: de criminaliteit en economische onzekerheid.

2.7.1 Demografische overrompeling

R. Bijl van het Sociaal Cultureel Planbureau …
Als iemand het beter weet dan moet hij het zeggen. Of 😉 zou dhr. Bijl een door Mekka betaalde agent van de Islam zijn? Vaak, maar in de discussie over dit programma nou net weer niet, worden kritische derden neergezet als ‘misbruikt’. Toch, redactie: waarom deze man met deze cijfers? Leg uit!
Hij stelt (08:38 tot 10:25):

  • In de komende vijftien jaar stijgt het aandeel van Marokkanen en Turken van 4,4 naar 4,9 % van de bevolking.
  • Nog maar 35% van de Moslims is regelmatig moskeebezoeker. En de teruggang is sterker dan bij Katholieken en Protestanten.

Dit laatste is, gezien het vertrekpunt, niet zo vreemd. De vraag die je bij dit proces kunt stellen, is of er voldoende wereldse moraal en maatschappelijk besef voor in de plaats komt. Het is de ‘verlichte Europeaan’ in dezen mijns inziens niet al te best afgegaan. Het zou goed zijn geweest als de voice over hierop wees in verband met het volgende blokje.

2.7.2 Criminaliteit

Eén probleem wordt in de uitzending duidelijk benoemd. De voice over (10:43): “Maar dit is wel een echt probleem. Marokkaanse jongeren vormen af en toe in de steden een plaag van jewelste. Ze zijn vaak ongemanierd en vaak vertonen ze crimineel gedrag.”
Je zou bezwaar kunnen maken tegen ‘af en toe’. Het lijkt me afschuwelijk als je te maken hebt met straatschenderij. Maar ik vind het lastig om in te schatten hoe groot dit probleem is in vergelijking met, zeg ‘risicovol werk’. Daaraan sterven ongeveer 3.000 mensen per jaar. Bedrijfsdiefstal schijnt in 2007 € 5,7 miljard gekost te hebben. Toch blijft die plaag erg; het is om bang van te worden.
Opnieuw Bijl (10:56): “[…] de autochtone Nederlanders, daar komt jaarlijks zo één, ander­half procent als verdachte bij de politie. Bij bijvoorbeeld de Marokkanen is dat zo 6, 6,5 % van die Marokkaanse groep. Dus dat is vier, vijf keer zoveel. […] Bij de Turken ligt dat een tikkeltje lager. Dat is zo’n 4, 4,5 %. […]”
Criminoloog F. Bovenkerk (12:13): “De best geïntegreerde groepen, ja, die vertonen een tijd lang de hoogste criminaliteit. […] Ja ja, want dat gaat allemaal weer over natuurlijk. Dat is een kwestie van generaties. Dat dooft uit. Ja.”
Maar Bovenkerk krabbelt daarbij aan de slaap en knippert met de ogen. Redactie: is deze man betrouwbaar? Oké, ik geloof hem, ik hoop dat het bewaarheid wordt. Volgens mij heeft Bovenkerk gedurende zijn hele loopbaan gezocht naar het verband tussen etnische afkomst en criminaliteit en het … niet gevonden. Wel tussen sociale omstandigheden en wangedrag. Is dat even lastig want die afkomst, daar kunnen wij, Nederlanders, niks aan doen of veran­deren. Bij sociale omstandigheden als oorzaak zijn wij op z’n minst betrokken.
“Wat voor rol speelt Islam daarin?” Bijl (12:50): “Volgens mij niet veel. Ook de Islam is geen godsdienst die een vrijbrief geeft voor crimineel gedrag.”
Volgens Wilders is er wel degelijk een oorzakelijk verband tussen de Islam en crimineel gedrag (13:00): “Het is geen toeval dat allemaal die Marokkaanse jongeren, tuig, dat is het toch, dat bent u toch met mij eens […] Die doen het weliswaar niet met de Koran in hun hand maar die komen wel uit een cultuur waar dat wordt gedoogd, waar dat wordt geleerd, waar dat boek in de kast staat, de Koran. […]”
De conclusie van de makers, in de voice over (13:35): “Het verband dat Wilders ziet tussen Islam en criminaliteit, slaat nergens op. Het is een sprookje dat hij zelf heeft gefantaseerd.”
Redactie: dit is op het randje.

2.7.3 Economische onzekerheid

Het tweede echte, grote probleem is de instortende welvaart. Maar dat komt van de andere kant van de plas, van de VS. Jammer genoeg wordt daar in de uitzen­ding eigenlijk geen aandacht aan besteed.
Er staat me iets voor de geest van Marokkanen die in de zestiger jaren werden geronseld voor werk in Nederland. Is het ‘kwaad’ zo niet begonnen: Nederlanders die in goede tijden geen trek hadden in vuil en zwaar werk en bedrijven die dit oplosten met een moderne, verlichte vorm van … slavernij.
Ongeschoold werk naar het buitenland verplaatsen bleek uiteindelijk nog goed­koper. De gastarbeiders waren niet langer nodig. Wat volgde was een onont­warbare kluwen van halfslachtig, zwak en rommelig beleid van de overheid (linksen en rechtsen) om de sociale narigheid die de bedrijven achterlieten, op te ruimen.
En dan ondergaat Nederland, de Nederlander, de zegeningen van de Amerikaanse economie: neoliberalisme, reorganisaties en overnames, marktwerking, privati­sering, leven op de pof, woekerrentes. Met als klap op de vuurpijl: de econo­mische crisis. De slag die dit de hele (Westerse) wereld toebrengt is vele malen groter dan 9-11, Madrid en Londen bij elkaar. Het doet me eerder denken aan de eerste en tweede oliecrisis maar dan nog grootser.
Wie daarvan de schuld te geven? Op wie geef je af als je koopkracht keldert, je je baan verliest, je je huis kwijtraakt? Op de Amerikanen en onszelf? Of … dicht bij huis en na te wijzen: op die malle gekleurde allochtoon. Het adagium is niet ‘Amerikanen het land uit’ maar ‘allochtonen eruit.’
Genoeg stof voor een volgende uitzending van Zembla.

2.8 De Koran en Fitna

Wilders heeft het niet op de Koran. Ik moet ook zeggen dat ik de Koran echt stuk­ken minder vind dan de Bijbel: slecht geschreven, verwarrend en erg drammerig. (Ik las de Nederlandse vertaling van Kader Abdollah.) Het toont een man die zoekt naar maatschappelijke verbe­te­ring door goddelijke inspiratie maar die vervolgens nogal verstrikt raakt in werelds gekonkel. Echter: om een boek ergens de schuld van te geven, gaat me te ver. Ook het Oude Testament staat vol met lastige, akelige en gedateerde verhalen.
Wilders (14:11): “Het leidt absoluut tot een beter Nederland, een Nederland zonder die fascistische Koran, een Nederland zonder een boek dat oproept tot haat en moord. “
Wilders (14:44): “Daar ben ik echt heel zorgvuldig te werk gegaan. Ook daar kan ik helaas geen namen noemen maar ik heb echt door mensen die echt veel meer verstand hebben dan ik heb daarvan. Ik heb echt wel laten checken dat die vertaling klopt.”
Zembla gaat te rade bij ene Leemhuis. Daar had ik nog nooit van gehoord. Waarom niet (ook) Hans Jansen gevraagd?
Islamoloog F. Leemhuis (15:40): “Dat is dus precies het omgekeerde [van] wat er gesug­ge­reerd wordt in Fitna. […] Terrorisme is een modern begrip wat niet voor het begin van de 19e eeuw zich voordoet. Staat er ook niet. Er staat gewoon ‘vrees aanjagen’ en verder niks.” […]
“Wat lijkt een uitnodiging tot ongelimiteerd geweld te zijn, als je de context er helemaal bij neemt, dan is het precies het omgekeerde: geweld wanneer er gevochten wordt maar o wee, je bent fout wanneer je geweld gebruikt wanneer er niet meer gevochten wordt.” […]
“Het gaat echt om een beschrijving van wat zich afspeelt na de dood van mensen die ongelovig zijn geweest.”
De interviewer (18:08): “Dan is er toch ook wel het gevaar dat niet alleen mensen als Wilders maar ook Moslims de Koran verkeerd interpreteren en daar zelf dus ook een legitimering zien in geweld?”
Leemhuis (18:18): “Ja, door stukken uit hun verband te halen, kun je tot verkeerde con­clu­sies komen. Dat is inderdaad mogelijk, dat weten we maar al te goed. Met de meeste heilige geschriften kan dat.”
En dan komen er wat viezige beelden van godsdienstgeïnspireerde uitwassen. (18:04 – 18:18 en 18:28 – 18:47)
De voice over (18:50): “Wilders denkt met de Koran te kunnen aantonen waarom Moslims gevaarlijk zijn. En dat is precies wat de nazi’s deden in hun propaganda­films over het Jodendom. Kijk en vergelijk.”
Er volgen beelden uit ‘Der Ewige Jude’ (1940) van merkwaardige mensen, met akelige voice overs en tenslotte “Dat is geen religie of godsdienst meer. Dat is een samenzwering tegen al wat niet-joods is.” (18:48 tot 20:00)
Ik kan er niet omheen dat de overeenkomsten nogal in het oog springen. Jasses. Overigens heb ik Zembla nergens horen zeggen dat Wilders een nazi of zelfs maar fascist zou zijn. Dat is in Nederland not done en misschien ook niet terecht. Ik ben bang dat de redactie de gevoeligheden op dit punt heeft onderschat. Die hadden op z’n minst benoemd kunnen worden.

2.9 Radicalisering

J. Tillie, socioloog (20:18): “De kans dat je radicaliseert, is groter als je je sociaal geïsoleerd voelt […] en is ook afhankelijk van het gevoel dat je gediscrimineerd wordt.”
De AIVD wil niet reageren maar S. van Hulst (voormalig hoofd van de AIVD) zei al in 2005: (20:36): ‘Ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat de manier waarop wij soms in Nederland zeer extreem tegen de Islam ageren, […] aanleiding is [om te radicaliseren]. […]’
Voice over (21:32): “De AIVD constateert al enige jaren dat Moslims opvallend veel zelf­be­heersing laten zien. Met al die beledigingen … Je vraagt je af hoe ze dat voor elkaar krijgen.”
We krijgen weer therapie van de Zen-dame en een stukje horror.
Voice over (22:17): “Dit is dus hoe het werkelijk zit. Er komt geen Moslim-tsuna­mi over Nederland, het probleem met Marokkaanse rotjochies zal steeds minder worden, de Koran is geen fascistisch boek en als we met z’n allen onze toon matigen, zullen Moslims ook niet zo gauw radicaliseren.”
Deze conclusie is volgens mij een journalistieke zepert: veel te stellig en belerend.
Wilders in het buitenland: je ziet hem op bezoek bij clubs die ik niet ken. Citaten (23:00):

  • “Europa kan best wel eens op weg zijn naar vernietiging.”
  • “Het kan ons continent wel eens storten in […] duizend jaar duisternis.”
  • “De overname van Europa hoort bij de wereldwijde strijd van de Islam voor wereldheerschappij.”
  • “Het hoogste genot in de Islam is doden en gedood worden.”

Een en ander door de Amerikaanse makers gelardeerd met beelden van fanatieke moslims. En dan (24:24):

  • “Was het maar een conventionele oorlog, dan zou je een leger zien en tanks. […] Maar zo is het niet. Het gaat door middel van demografie en immigratie en door een slappe houding van de elite.”

T. Zwaan (historicus / socioloog) (25:05): “Dit gaat veel verder [dan in het verleden] hoewel er natuurlijk een duidelijke continuïteit is met Fortuyn […]”.
Wilders over het Israëlisch-Palestijns conflict (26:07): “Het is een strijd tussen vrijheid en Islam. Een strijd tussen goed en kwaad.”
Wilders wordt in verband gebracht met de Israëlische minister Lieberman. De voice over over Lieberman (26:53): “De vriend van Wilders heeft een grote en bloeddorstige aanhang. Zijn partij vecht voor een etnisch gezuiverde joodse staat. […] En dat is een standpunt waar Wilders zich goed in kan vinden.”
Wilders in de Tweede Kamer (27:54): “[…] Dus er is veel vrijheid maar er is één grens. En die grens is dat als de Islam zoals verwoord in de Koran; als de mensen daarnaar willen leven en daar geen afstand van willen doen, dan is daar wat mij betreft geen plaats voor in Nederland.”
Wilders in een lijsttrekkersdebat (28:18): “Het geloof, mijnheer Pechteld, de Islam, de Islam is een gevaarlijke, kwaadaardige ideologie waar wat ons betreft, waar wat ons betreft in Nederland geen plaats voor is.”
Wilders zegt dus klip en klaar, ongeclausuleerd, dat gelovige Islamieten het land uit moeten. Hoezo ‘vrijheid’ …

2.10 Geweld

Voice over (28:54): “Ton Zwaan […] ziet parallellen tussen de uitspraken van Wilders en wat er is gebeurd op de Balkan.”
T. Zwaan (28:59): “Karadžić heeft een zeer grote hoeveelheid uitspraken gedaan tijdens de jaren 80 en aan het begin van de jaren 90, dus voor het daadwerkelijke gewelddadige conflict, waarin hij moslims neerzet als inferieure wezens. Het zijn eigenlijk geen mensen zoals de oprechte, gezonde Serven. Moslims neerzetten als mensen waarmee onder geen enkele voorwaarde mee te leven is en Moslims als mensen die verdreven moeten worden uit gebieden die de Serviërs voor zichzelf opeisten. Daar zit een hele duidelijk, structurele parallel met sommige dromen van de heer Wilders. […] Dat zijn de dromen van iemand die denkt in de termen van een etnische zuivering.”
Voice over (30:04): “Dat roept de angstige vraag op of het denkbaar is dat de woorden van Wilders ook in Nederland kunnen leiden tot etnisch geweld. In Parijs woont professor Jacques Semelin Hij heeft onderzocht wat er moet gebeuren voordat mensen uiteindelijk overgaan tot bloedvergieten. […] Geen enkel land is gevrijwaard tegen etnisch geweld. Wat daarvoor nodig is, is een economische crisis, een immigratieprobleem en een politicus die daar zondebokken voor aanwijst.”
J. Semelin (historicus / politicoloog) (30:51): “Ik weet niets van de politieke situatie in Nederland. Ik kan alleen vertellen over mijn onderzoek naar geweld. […] Het zal draaien om identiteit. Zij of wij. We moeten ons verdedigen tegen een of andere groep.”
Wilders (31:15): “Laten we onze straten terugveroveren. Laten we zorgen dat Nederland er eindelijk weer uit gaat zien als Nederland.”
J. Semelin (31:22): “Verder wordt vaak het woord ‘zuiverheid’ gebruikt.”
Wilders (31:37): “Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze zevende eeuwse woestijnideologie willen tonen dan moeten ze dat maar doen in een Islamitisch land maar niet hier, niet in Nederland.”
J. Semelin (31:49): “De derde veelgebruikte term is ‘veiligheid’ Het is zij of wij. Dus als wij ons niet van hen ontdoen, is onze identiteit in het geding.”
Wilders (32:33): “U toont daarmee aan dat u de Nederlandse cultuur verraadt.”
Wilders (32:59): “Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”
T. Zwaan (33:08): “Wat bedoelt hij daarmee? Dat rassenrellen positieve gevolgen kunnen hebben? Welke dan? Dat kunt u zich wel voorstellen.[…] Hij creëert een klimaat waarin geweld mogelijk is en ook gelegitimeerd wordt. En dat is het bedenkelijke aan deze hele ontwikkeling.”
Voice over (33:55): “Gaan de mensen nu door Wilders anders met elkaar om? In Groesbeek is een chauffeur bezig met Moslims te treiteren: ‘Wacht maar tot na de verkiezingen op 9 juni. Dan wordt alles anders en gooien wij jullie buitenlanders eruit.’ Is dit het effect van de woorden van Wilders?”
G. Ankoné (35:00): “Bij het Meldpunt Discriminatie Den Haag is het aantal klachten in 2009 met 70% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. […] Mensen die bij elkaar in de buurt wonen krijgen ruzie over iets heel anders en dan wordt het geloof erbij gehaald. En dan al snel is het: de Moslims het land uitmoeten. En de mensen die dat doen, rechtvaardigen zich dan toch een beetje met ‘Ja, dat is nou eenmaal normaal in de huidige omgangsvormen. Dat doen politici en dan mogen wij dat ook.”
Nieuwslezer van TV Noord (35:34): “De moskee in stad Groninger wijk Selwerd is vandaag met bloed besmeurd. Ook werden bij de moskee ingewanden en de kop van een wild zwijn aangetroffen.”

2.11 Conclusie

Voice over (35:44): “Niemand kan voorspellen hoever Wilders’ angsten Nederland zullen voeren op de weg van geweld. Dat is namelijk een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Maar een alternatief is er wel. Dat heet wederzijds respect. Want natuurlijk is het mogelijk dat zelfs homo’s en Moslims broederlijk samen­leven.”
De conclusie is dus: ‘Wilders = angst = geweld. Maar u kunt kiezen voor respect.’. Voor de tweede keer in ruim een half uur gaat de redactie wat mij betreft te ver. En nog wel in de finale afrekening. Jammer, jammer.
En dan, tot slot van de uitzending zie je Paul de Leeuw en immam Haselhoef ‘Droomland’ zingen.
Ik vind het een tenenkrommend clipje maar dat doen die tenen bij De Leeuw altijd al. In het kader van dit programma heeft het toch wel wat: het is ook ontroe­rend zoals De Leeuw soms kan ontroeren.

Lees verder op http://sargasso.nl/archief/2010/04/27/zembla-doorbrak-taboe-met-wilders-docu/ als je er nog niet schoon genoeg van hebt.

Plaats een reactie